Kancelaria Parafialna
czynna w środę i piątek
w godzinach

11:00-12:00

16:00-17:00

tel. 68 453-98-25 

SPRAWY KANCELARYJNE:SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Mt 28,19)
 
 • CHRZEST ŚWIĘTY jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi w nas grzech pierworodny, obdarza nas łaską uświęcającą i godnością Dziecka Bożego i włącza nas do Świętego Chrystusowego Kościoła.
 • Chrzty są udzielane w każdą trzecią niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godzinie 14:00.
 • Chęć ochrzczenia dziecka należy zgłosić miesiąc przed planowaną datą Chrztu.
 • Miejscem właściwym udzielania Chrztu Świętego jest kościół parafialny rodziców dziecka.
 • Jeśli dziecko nie jest z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, potrzebne jest zezwolenie na chrzest z Parafii aktualnego zamieszkania dziecka.
 • Do Chrztu Świętego potrzebna jest wiara rodziców dziecka nie tylko w słowie, ale i w postępowaniu i w praktykach religijnych.
 • Rodzice katoliccy nadają dziecku imię wyrażające religijną wiarę i troskę o swoją narodową kulturę.
 • Należy przedstawić odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał).
 • Należy podać dokładne dane rodziców i rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres.
 • RODZICAMI CHRZESTNYMI mogą być osoby, które:
          - ukończyły 16 rok życia
          - jeśli żyją w małżeństwie, to sakramentalnym
          - przedstawią zaświadczenie o przyjętym Sakramencie Bierzmowania
          - przedstawią zaświadczenie, że są osobami wierzącymi i praktykującymi (zaświadczenie takie wystawia Parafia, w której dany
            chrzestny obecnie mieszka)
 • Kartki do spowiedzi przed Chrztem rodzice i rodzice chrzestni otrzymują w kancelarii pod warunkiem, że nie istnieją przeszkody uniemożliwiające przystąpienie do Sakramentu Pokuty (np. związek w konkubinacie).
 • W pierwszą i drugą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 14.00 rodzice i rodzice chrzestni przychodzą na obowiązkową naukę przed chrztem.


KILKA UWAG PRAKTYCZNYCH
 • Do Chrztu Świętego Rodzice zaopatrują się:
        - w świecę chrzcielną (płonąca świeca będzie znakiem Bożej łaski i udziału w Chrystusowym zmartwychwstaniu, Jego
            Przejściu ze śmierci do życia – trzymamy zapaloną od Chrztu Świętego aż do mszalnego śpiewu Ojcze nasz)
          - w białą szatkę dla dziecka (będzie znakiem nowego, Bożego życia i łaski uświęcającej, którą Chrystus obdarzy dziecko
            przez Chrzest Święty)
 • Na uroczystość Chrzcielną Rodzice i Chrzestni przychodzą z dzieckiem do kościoła już 15 minut przed rozpoczęciem uroczystości.
 • Wszystkie skompletowane zaświadczenia od chrzestnych i rodziców oddaje się na nauce lub w dniu chrztu przed Mszą Świętą.
 • Bierzemy czynny udział w uroczystości przez modlitwę, udział w śpiewie, wsłuchiwanie się w Słowo Boże, aby tak wyrażała się nasza ŚWIĘTA WIARA i nasza radość, że nasze dziecko dostępuje największego skarbu: wspólnoty z Jezusem Chrystusem i Jego dziełem zbawczym.
 • Uroczystość Chrztu Świętego przeżywamy w stanie łaski uświęcającej (Spowiedź Świętai Komunia Święta), a przyjęcie domowe urządzamy bez podawania napojów alkoholowych.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela. (Mt 19,6)

 • SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA to zaprzysiężony przed Bogiem, przy ołtarzu, oparty na prawdziwej miłości, dozgonny związek mężczyzny i kobiety, mający na celu wzajemną miłość i odpowiedzialność małżonków przez całe życie a także przekazanie życia dzieciom i tym samym założenie – także opartej na żywej świętej miłości – rodziny. Takiemu sakramentalnemu związkowi błogosławi Chrystus.
 • Błogosławieństwo nowożeńców odbywa się podczas Mszy Świętej (zazwyczaj) w sobotnie popołudnie.
 • Miejscem właściwym udzielania Sakramentu jest kościół parafialny narzeczonej albo narzeczonego.
 • Osoby pragnące zawrzeć ten Sakrament powinny zgłosić się do kancelarii najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, w celu spisania Protokołu Przedślubnego. Trzeba wtedy przedłożyć następujące dokumenty:
          - świadectwo chrztu do ślubu (z informacją o przyjętym Sakramencie Bierzmowania i I Komunii Świętej) wystawione nie później
            niż przed pół rokiem
          - świadectwo ukończenia katechezy w szkole
          - dowód osobisty
          - zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcie małżeństwa (ważne 3 miesiące!)
          - świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych
          - jeśli żaden z narzeczonych nie jest z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego należy także dostarczyć pozwolenie na ślub z jednej
            z parafii, w których mieszkają narzeczeni
 • przed zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego KONIECZNE JEST:

          - uczestniczenie w naukach przedślubnych
          - odbycie 3 spotkań w Katolickiej Poradni Rodzinnej
          - wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych w Parafii pobytu lub zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (stosownie do

            wskazania duszpasterza)
          - pojednanie się z Bogiem w sakramencie pokuty (dwie spowiedzi święte: pierwsza miesiąc przed ślubem, druga tuż przed

            ślubem)
          - potwierdzenie aktualności ślubu w kancelarii parafialnej tydzień przed jego datą


KILKA UWAG PRAKTYCZNYCH
 • ŚWIADKOWIE 10 minut przed godziną ślubu w zakrystii:
          - przyniosą kartki potwierdzające spowiedź świętą nowożeńców i ewentualne inne brakujące dokumenty
          - przyniosą obrączki
          - podają swoje dowody tożsamości (aby były spisane ich personalia) i złożą podpisy na dokumentach
 • NOWOŻEŃCY  zgłoszą się 10 minut przed godziną ślubu w zakrystii w celu złożenia podpisów na dokumentach.
POGRZEB KATOLICKI
Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna. (2 Mch 12, 43-45)

 • POGRZEB KATOLICKI wyraża wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie. Kościół w znakach pogrzebu chce ukazać swoją jedność z człowiekiem w drodze z ziemi do nieba. Wyprasza pomoc duchową zmarłemu, okazuje szacunek jego ciału, a żywym niesie pocieszenie.
 • Przyjmujemy w każdej chwili w kancelarii parafialnej.
 • Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu oraz Mszy Świętej pogrzebowej.
 • Dokumenty wymagane przy zgłaszaniu pogrzebu:
          - odpis Aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
          - zaświadczenie, że zmarły przyjął przed śmiercią Sakramenty Święte
          - jeżeli osoba zmarła nie zamieszkiwała na terenie parafii Podwyższenia Krzyża Świętego trzeba dostarczyć z parafii
            zamieszkania (lub miejsca przebywania, hospicjum, dom starości) zaświadczenia od kapłana, że osoba była wierząca, i że może
            być pochowana zgodnie z rytuałem katolickim
          - informację z zakładu pogrzebowego
ODWIEDZINY CHORYCH
Choruje ktoś wśród was?
Niechsprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nimi namaścili go olejem w imię Pana.
A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie,
a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone… (Jk 5, 14-15)


 • Kapłani odwiedzają chorych w pierwsze soboty każdego miesiąca od godziny 9:00.
 • Zgłoszenia osób, do których kapłan ma się udać są przyjmowane w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
 • SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH w nagłych wypadkach może być udzielony każdego dnia "na wezwanie". Wezwania księdza do udzielenia sakramentu chorych można dokonać w kancelarii parafialnej, zakrystii lub u księdza dyżurnego. Należy podać adres chorego oraz jego stan zdrowia dla określenia jakie sakramenty chory będzie mógł przyjąć.
 • Namaszczenie chorych "nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości."
 • Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość.
W KANCELARII PARAFIALNEJ MOŻNA RÓWNIEŻ:

 • zamówić intencje mszalne,
 • pobrać świadectwo chrztu i inne zaświadczenia (np. potrzebne do zostania rodzicem chrzestnym, zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego w innej parafii)